In antwoord op onze in de laatst verschenen Korhaan gepubliceerde protestbrief, ontvingen wij onder dagtekening van 23 oktober 1973 van de Belgische minister van Landbouw het volgende schrijven: “Geachte Heer, “Ik heb de eer U ontvangst te melden van Uw schrijven waarin U zegt de “maatregelen te betreuren die in België genomen werden, teneinde een her“bevoorrading van de vogelkwekers en van de vinkeniers toe te staan. “In bijlage stuur ik U een nota waarin de bijzondere bepalingen van de mi“nisteriële besluiten van 17 en 18 september 1973 worden samengevat. “Met de meeste hoogachting,