Het nu volgende verslag is nogal uitgebreid. Het beoogt weergave te zijn van de soorten die werden genoteerd door de deelnemers aan de waterhoentelling. Van het waterwild, de roofvogels en kraaien maakten vrijwel alle deelnemers aantekeningen. Deze zijn het volledigst en geven aan welke aantallen van de genoemde groepen in het studiegebied verbleven. Een negental tellers nam de moeite om meerdere soorten te noteren; enkelen hiervan legden alle waarnemingemvast. Zij opereerden rond de Vechtplassen en de Vecht.