In dit nummer van de Korhaan vindt u – voor de betaling van de kontributie voor het verenigingsjaar 1976 – de acceptgirokaart. Vriendelijk vraag ik u reeds nu tot betaling van de verschuldigde kontributie over te gaan. Willen de leden, die via onze VWG een abonnement op “Het Vogeljaar” (kosten f 10,—- voor 1976) hebben, eraan denken ook dit bedrag over te maken ?