Evenals in voorgaande jaren is het de bedoeling dat ook in 1977 weer een beperkt aantal vogelsoorten alle waarnemingen, die op broeden wijzen, worden bijgehouden om op deze manier in Het Gooi een volledige inventarisatie van deze soorten uit te voeren. Deze soorten zijn in 1977: Dodaars, Kuifeend, Tafeleend, Boomvalk, Oeverzwaluw, Tapuit, Roodborsttappuit en Geelgors. Het gaat hierbij dus on waarnemingen/tellingen van deze vogels in de periode april-juli (bij Kuif- en Tafeleend kunnen ook in augustus nog jongen rondzwemmen) van vogels in hun broedbiotoop. De waarnemingen kunnen op de normale waarnemingskaartjes worden genoteerd, en zoals gebruikelijk worden afgegeven aan Aart Bode. Ze komen dan vanzelf in het archief terecht en kunnen worden gebruikt voor een overzicht in de Korhaan.