Ook dit jaar begon de aktiviteit van de subgroep weer met de traditionele Waterhoentelling. Over hot verloop van deze telling valt nog weinig te zeggen. Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan de verslagen van 1975, 1976 en 1977. De internationale waterwildtellingen vonden in januari en maart plaats. Door het opheffen van de subgroep Zuidelijk Flevoland werden de IJsselmeer tellingen (waterwild) vanaf september door de subgroep Avifauna georganiseerd. In februari werden de Flevopolders en enkele polders rond de randmeren op roofvogels geteld. Een verslag hiervan verscheen in de Korhaan. Op 2 en 3 april werd meegewerkt aan de landelijke Goudpleviertellingen. Ook van deze tellingen zijn inmiddels verslagen verschenen. Het SOVON broedvogelprojekt werd afgesloten en het wachten is nu op het landelijk overzicht. Nieuwe SOVON projekten worden voorbereid.