Toen het einde van het Atlasproject voor broedvogels in zicht kwam en het niet alleen duidelijk werd dat dit project een succes was geworden, maar ook dat er in den lande behoefte bestond aan vervolgprojecten, heeft het bestuur van SOVON zich beraden op hetgeen er in de toekomst gedaan zou kunnen worden. Gelet op het huidige bestand van medewerkers, dat rond de 2.000 personen bedraagt, zal een nieuw landelijk project enigszins aan moeten sluiten bij het Atlasproject voor broedvogels. Voor het slagen van een nieuw groot landelijk project met zeer veel medewerkers, moet aan een aantal eisen voldaan zijn, te weten: a. Er moeten duidelijke invulkaarten komen met eenvoudige vragen, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn; b. De oproep tot deelname aan een dergelijk project moet onder een zo breed mogelijk vogelaarspubliek worden verspreid.