In de winter 1981-1982 zijn vooral de watervogels veel bijgevoerd. In het Vechtplassengebied is vis gevoerd aan Reigers en Roerdompen. Een groot aantal Futen en Dodaarsen is gerevalideert en hierna weer losgelaten. Voorts zijn op een aantal lokaties zangvogels gevoerd. U kunt het comité ook de komende winter weer financieel steunen door overmaking op gironr. 328180 t.n.v. E.M. Mulder-Eenjes onder vermelding van Wintervoedering Gooi en Vechtland.