In 1982 is op initiatief van de subgroep Avifauna opnieuw een oproep gedaan om tot registratie van onze "zomergasten" te komen. Verheugend is het om te kunnen melden dat t.o.v. 1981 een wat groter aantal leden hieraan hun medewerking hebben gegeven die bovendien een wat groter aantal waarnemingen hebben gemeld. Op het totale ledenbestand van ca. 450 leden is een aantal van ca. 30 deelnemers echter nog steeds wat magertjes. Herkennen de overige leden nog steeds geen zwaluw? Ikzelf ben er in het voorjaar steeds op gespitst om de eerste Gierzwaluw boven mijn huis te zien en te horen. Hetzelfde geldt voor de terugkeer van de Lepelaars op hun nesten in het Naardermeer, waarvoor ik als treinforens elke morgen mijn slaperig hoofd vanuit mijn ochtendblad (niet de grootste) naar buiten wend. Voor mij is dan het bewijs geleverd dat de winter weer tot het verleden behoort. Bij de analyse van de waarnemingen van 1982 en 1981 valt op dat over het geheel genomen in 1982 de eerste waarnemingen maar ook de gemiddelden wat vroeger hebben gelegen dan in 1981. Opvallend is ook dat bij sommige soorten er een enkele zeer vroege waarneming heeft plaatsgevonden (meestal bij de Stichtse brug). Hier zal dan ook meestal sprake zijn van trek. Als voorbeeld kan genoemd worden de Lepelaar waarvan op 14 februari Maria Zwart een overvliegend exemplaar waarnam bij de Stichtse brug. De eerste waarneming op de broedplaats in het Naardermeer vond door mijzelf plaats maar pas op 5 maart. Het vroeger invallende voorjaar dit jaar zal vermoedelijk debet zijn aan deze in haar algemeenheid wat vroegere waarnemingen in 1982.