Het ligt in de bedoeling om de Oeverzwaluwen bij de Huizer haven van een tijdelijke broedgelegenheid te voorzien, nu alle wandjes daar zijn verdwenen. Deze voorziening kan dan 2 broedseizoenen ('83 en '84) blijven bestaan, waarna getracht zal worden een definitieve wand op te richten.