De recreatiestranden ten westen van de Stichtse Brug zijn al eerder op broedvogels onderzocht in de jaren 1980 tot en met 1983. Opvallend was toen het voorkomen en broeden van voor onze omgeving hoge aantallen kluten, plevieren en sterns. In Korhaan 17(4), blz 89-91 zijn de resultaten van deze tellingen te vinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn dit keer ook de algemenere weide-en zangvogels globaal geteld.