Het Woudaapje is in Nederland een schaarse broedvogel met in totaal 100 tot 120 paar (Texeira 1979). Het belangrijkste verspreidingsgebied in Nederland wordt gevormd door begroeide oevers van zoetwatermoerasgebieden, in het midden van ons land (o.a. Vechtplassengebied). Rijk begroeide rivierstrangen vormen ook een biotoop voor het Woudaapje. In enkele kreekrestanten van Zeeuw-Vlaanderen wordt nog door enkele paren gebroed. In het voorjaar en de zomer van 1984 heb ik in het Ankeveense plassengebied vrij intensief waarnemingen aan het Woudaapje verricht. Hierbij kwamen een aantal belangrijke zaken aan het licht met betrekking tot het voorkomen en gedrag.