Vogelbescherming is eind vorig jaar een actie gestart (zie 'Vogels' nr. 47, 48 en 49), waarin aan zo'n 700 gemeenten en andere grondeigenaren gevraagd is om de jacht op elf vogelsoorten niet meer toe te staan. In Nederland mag op 23 soorten gejaagd worden. Bij de elf bedoelde vogelsoorten gaat het om soorten die geen schade of overlast veroorzaken en jacht dus overbodig is. Het zijn; Watersnip, Houtsnip, Goudplevier, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Toppereend, Tafeleend en Patrijs. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom de jacht verboden zou moeten worden. Zoals gezegd gaat het om onschadelijke soorten. In Nederland zijn het schaarse broedvogels, met uitzondering van de Toppereend die in het geheel niet in Nederland broedt. Drie van hen gaan sterk achteruit, namelijk de Slobeend, de Watersnip en de Patrijs. De laatste staat zelfs op de "rode lijst" (Osieck, Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland).