De enige kolonies die dit jaar binnen het werkgebied zijn gevonden, lagen in de gemeenten Naarden en Muiderberg. Een drietal kleine kolonies was aanwezig op het industrieterrein van Naarden, ten westen van het ANWB-Wegenwachtstation. Twee ervan, met resp. zes en negen nesten, zaten in bergen zwarte grond; één ervan met vier nesten in een berg wit zand. Bij een controle op 23 juni bleek er aan deze hoop gegraven te zijn en waren de nesten verdwenen. De kolonie van Mulderberg is dezelfde als die van 1990, in een zanddepot bij de afrit van de A6 naar de A1. In de zandwand waren twee concentraties van negen en negentien nesten. Door verstuiving gingen enige nesten verloren.