Trouwe lezers van De Korhaan zal het niet ontgaan zijn dat 1997 voor onze vereniging weer een bijzonder jaar zal gaan worden. Al diverse malen is er immers aandacht besteed aan de speciale activiteiten die in dit lustrumjaar georganiseerd zullen gaan worden. Dit jaar bestaat de vogelwerkgroep 30 jaar en dat is reden genoeg om weer eens stil te staan bij zaken die wij hebben bereikt en om weer eens aan te geven wat voor de komende jaren belangrijk is. Er is in de afgelopen dertig jaar door de leden van de vogelwerkgroep heel wat werk verzet. Ik hoef slechts te wijzen op de lange reeks rapporten met gegevens van broedvogelinventarisaties, tellingen, nestkastonderzoek en op de niet aflatende stroom artikelen die het licht hebben gezien. Daarnaast verscheen er ook een aantal bijzondere publikaties over de vogels in onze omgeving en een aantal speciale jubileumuitgaven. Wij spanden ons ook in voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Het zou te ver gaan hier alles op te noemen en ik volsta dan ook maar met deze greep uit onze activiteiten. Hierbij wil ik in elk geval allen die zich voor het werk van de vogelwerkgroep hebben ingezet en natuurlijk ook ieder die ons werk financieel heeft gesteund, heel hartelijk danken.