Er is reeds eerder in een stukje van het bestuur opgemerkt dat wij ons zorgen maken over het verdwijnen van veel groen in villawijken, met name in het noordelijk deel van het Gooi, dat altijd een gevarieerd, groen gebied is. Het is de bedoeling dat wij aan dit verschijnsel meer aandacht zullen gaan besteden en zonodig ook wat actiever reageren bij bedreigingen. Ook op grotere schaal zijn er steeds verdergaande bedreigingen, zoals de grote druk die er is op het aanleggen van wegen dwars door de heidegebieden, plannen voor huizenbouw, zoals bij Anna’s Hoeve en plannen voor industrieterreinen. Om in de toekomst nog wat natuur over te houden, is het belangrijk dat wat er nu nog is beter beschermd wordt. Terecht zetten organisaties als het GNR en diverse andere natuurbeschermingsorganisaties zich daarvoor in. Ook op de vogelwerkgroep wordt regelmatig een beroep gedaan om mee te doen, maar door gebrek aan menskracht moeten wij ons daarbij in veel gevallen beperken tot het ondersteunen van de acties van anderen, zoals bijvoorbeeld Leefmilieu. Om het kwaliteitsverlies van natuurgebieden en de versnippering nog enigszins tegen te kunnen houden is het van groot belang om de samenhang tussen de versnipperde resten natuur te bewaren. Wat dat betreft is het streven van GNR naar een ecoduct en voor een betere beschermde status van de Gooise natuurgebieden belangrijk. Ook het SMF spant zich in voor een betere integratie en is onder andere betrokken bij het overleg over een Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Onlangs heeft zij ook gepleit voor versterking van verbindingszones in het Vecht- en Plassengebied.