Eemland, waar de Eempolders deel van uitmaken, is met zijn grote oppervlakte aan grasland een belangrijk weidevogelgebied. Als gevolg van de toenemende intensivering van de veeteelt en het uitvoeren van het landinrichtingproject dat inmiddels vrijwel is afgerond is er veel veranderd in het gebied. Er zijn een aantal nieuwe boerderijen gebouwd en het traditionele melken met mobiele melkstallen is grotendeels verdrongen door het toepassen van moderne loopstallen met vaste melkinrichtingen. Als gevolg daarvan grazen de koeien van de meeste bedrijven nu op vaste percelen in de omgeving van de loopstallen en worden niet meer, zoals in het verleden, regelmatig overgebracht en gerouleerd over de verspreid liggende percelen. Ook is er, mede als gevolg van de modernere methode, op diverse plaatsen grasland omgezet in maïsakkers en is het peil van het water in de polder omlaag gebracht. Dergelijke veranderingen hebben gevolgen voor vogels, met name voor soorten die afhankelijk zijn van het broeden en het voedsel zoeken in graslanden. Om deze vogels betere kansen te bieden is er totaal circa 500 ha reservaatgebied ingericht. Deze reservaatgebieden worden beheerd door Natuurmonumenten. Onder andere door het instellen van een hoger waterpeil en door met de gebruikers van de grond afspraken te maken, bijvoorbeeld over het tijdstip van maaien, wordt getracht de omstandigheden voor weidevogels te optimaliseren. Omdat soorten als kemphaan en tureluur graag in hoog gras broeden, worden sommige percelen laat in het voorjaar gemaaid. Het vee komt pas daarna in het land, zodat vertrapping van nesten wordt voorkomen. Andere delen van het grasland worden al vanaf het voorjaar begraasd. Het kortere gras in die gebieden zorgt samen met een drassige bodem voor voldoende voedsel dat zichtbaar is of zich vlak onder de oppervlakte bevindt. Van dit soort gebieden profiteren bijvoorbeeld kieviten. Bij het uitvoeren van de landinrichting en het creëren van de reservaten is ook rekening gehouden met het bieden van kansen voor planten. Kenmerkende soorten als de behaarde boterbloem en de dotter profiteren daar van.