Voor mij ligt het boek: Sovon Vogelonderzoek Nederland 2002, atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000, een pil van drie kilo. Het broedgedrag van 236 soorten vogels staat er uitvoerig in beschreven. Per soort beschrijven de auteurs de verspreiding en de daaraan ten grondslag liggende ecologische factoren.