Allereerst wil ik u allen een voorspoedig en vogelrijk 2004 toewensen. Alhoewel dit elders vaak als een “slappe tijd” bestempeld wordt is de maand januari voor onze vereniging een zeer drukke maand waarin veel werk verzet wordt. Ik denk hierbij niet slechts aan onze gevederde vrienden, waarvan diverse soorten al weer aan het baltsen en nestelen zijn, maar ook aan de vele leden die binnen onze vereniging actief zijn. Tijdens de vele vergaderingen en andere bijeenkomsten die ik deze maand heb bijgewoond is mij dit weer eens gebleken en namens het bestuur wil ik ook langs deze weg nog eens onze grote waardering daarvoor uitspreken. Niettemin blijft er reden tot zorg. Zo is al een jaar lang de belangrijke functie van bestuurslid Natuurbescherming vacant. Met behulp van enkele deskundige leden probeert het bestuur dit zo goed mogelijk op te vangen, maar dat is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie. Daarom hier nogmaals de oproep om kandidaten voor te dragen en wel bij voorkeur nadat u gepeild heeft of de betrokkene ook werkelijk geïnteresseerd is en niet ai benaderd is. Omdat het bestuurslid Avifauna Guus Proost er na de komende algemene ledenvergadering eind maart helaas ook mee op wil houden, ontstaat ook bij deze belangrijke subgroep een vacature die zo snel mogelijk opgevuld moet worden. Gelukkig blijft Guus wel deel uitmaken van het zeer deskundige driehoofdige coördinatieteam dat verder bestaat uit Cor de Kruif en Jelle Harder. Dit team stuurt onder leiding van het bestuurslid Avifauna alle onder Avifauna ressorterende groepen en activiteiten aan. De vereniging kan ook nog veel actieve mensen gebruiken voor andere zaken die thans blijven liggen of door een te beperkte groep gedaan moeten worden.