Sinds de oprichting van de Vogelwerkgroep hebben zwaluwen altijd veel aandacht gehad en zijn er werkgroepen die zich met deze vogelgroep bezighouden. Een van de aandachtsgebieden is de bescherming. Die krijgt een hoge prioriteit. Boeren- en Huiszwaluw staan op de Rode Lijst. Hun broedplaatsen verdwijnen of het nestelen wordt hen onmogelijk gemaakt. Oever- en Gierzwaluw hebben voortdurend te maken met verdwijnen van broedgelegenheid en werkzaamheden in de broedtijd. Tot nu toe werd, op enkele uitzonderingen na, pas hulp geboden als er zich problemen voordeden. Vaak kwam die hulp niet op tijd, omdat het onderzoekgebied van de Vogelwerkgroep te groot is om op calamiteiten te anticiperen.