Zoals in het rapport over de tweede periode werd vermeld, was het voor de ringers niet meer mogelijk om het terrein bij Oud Valkeveen te betreden, omdat wij als ringstation volgens de provincie Noord-Holland een vergunning nodig hebben voor dit Natura-2000 gebied. Hoewel wij in hetzelfde kadastrale perceel al vanaf 1996 actief waren, zij het enkele honderden meters oostwaarts ter hoogte van Oud Naarden, vond de provincie dat wij opnieuw de vergunningsprocedure moeten doorlopen. In hetzelfde gebied rond Oud Valkeveen zijn er vanaf de 70-er jaren vogels geringd, maar nu mag het voorlopig niet vanwege een mogelijke verstoring van een aantal beschermde watervogels. De soorten waarom het gaat zijn de kleine zwaan, nonnetje, visdief, fuut, aalscholver, grauwe gans, meerkoet en enkele eendensoorten. De beheerder van dit terrein. Staatsbosbeheer, vindt het juist wel van belang dat wij doorgaan met onze ringactiviteiten. Het resultaat is dat wij voor het eerst niet in staat zijn geweest om de CES (Constant Effort Site)- broedvogelmonitoring te voltooien en vervolgens konden we ook geen vogels ringen tijdens de zo interessante nazomer en herfstperiode. Ook het ringen van zwaluwen bij hun slaapplaats in het riet was dit j aar niet mogelijk door de opstelling van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS).Op het moment van schrijven hebben we wederom uitvoerig beschreven aan GS waarom wij van mening zijn dat onze ringactiviteiten op land en in de rietzone geen negatief effect hebben op het welzijn van deze watervogels, en We wachten met spanning de uitkomst de reactie op onze brief af.