De rugstreeppad is een typische pioniersoort, die voorkomt in terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek. De soort kan snel geschikte locaties bezetten. Naast natuurlijke wateren in duinen en uiterwaarden zijn dit ook bouwterreinen, groeven en zand- en kleiafgravingen. Deze middelgrote pad met gele streep over de rug produceert in de voortplantingstijd een opvallende, harde ratelende roep. De rugstreeppad is in de duinen, het rivierengebied en in polders in West-Nederland lokaal zeer algemeen en kan zich zelfs in wateren met een relatief hoog zoutgehalte voortplanten.