In opdracht van de Vlaamse deelregering werd door het studiebureau Econnection een soortbeschermingsplan ten behoeve van de das uitgewerkt voor het zuidelijk deel van de provincie Limburg en de Voerstreek. Het aantal dassen dat in het gebied voorkomt wordt op 86 á 105 dieren geschat. Het plan moet gezien worden als de concrete invulling van de aanbevelingen die het resultaat waren van eerder verricht onderzoek naar de verspreiding van de das in Vlaanderen. In dit onderzoek kwamen Haspengouw en Voeren als de meest belangrijke dassenleefgebieden naar voren. Er bestaan goede kansen om de resterende dassenpopulatie in Limburg op het huidige peil te houden en door gerichte maatregelen uit te breiden. Ook zijn er legio mogelijkheden om de das in een aantal gebieden terug te brengen, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan de versterking van de verbindingszones tussen de 'dassenlege’ gebieden en de huidige verspreidingsgebieden in Vlaanderen en Wallonië. Het beschermingsplan doet gericht aanbevelingen om vooreerst de huidige situatie te stabiliseren. Daarbij wordt uitgegaan van de bedreigingen in al hun vormen. De beschermingsvoorstellen die hieruit voortvloeien richten zich zowel op de individuele burcht en het leefgebied als op de totale landschappelijke eenheid waarbinnen de populatie dient stand te houden. In het plan zijn 18 leefgebieden omlijnd en voor elk van hen werden concrete beschermingsvoorstellen geformuleerd. In het plan worden zo’n 102 burchten uitvoerig beschreven. Het plan stelt voor om het huidige dassenonderzoek te continueren en de ontwikkeling van de dassenpopulatie op de voet te volgen. Dit houdt in dat vooreerst een volledige dassencensus moet worden opgemaakt. Tegelijk moeten de bestaande landschapsplannen, die in het kader van de landinrichting zijn opgesteld, worden bijgestuurd.