Alle beschermde diersoorten op aarde zijn door de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) opgenomen in een alfabetische lijst. Onlangs verscheen een volledig bijgewerkte Nederlandse versie van deze lijst in een Nederlandse vertaling. Hij bevat alle soorten die vallen onder de Wet Beschermde Uitheemse Diersoorten, de Vogelwet, de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet. De lijst is bedoeld als hulpmiddel voor controlerende diensten en voor handelaren in diersoorten. Piet van der Reest Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, 1993. CITES alfabetische lijst van beschermde diersoorten. 's-Gravenhage. De lijst is te bestellen bij het CITES-bureau van het ministerie van LNV, Den Haag.