Een Rode Lijst is een hulpmiddel voor het natuurbeleid en het natuurbeheer. Rode Lijsten vervullen een signaalfunctie'. ze geven aan met welke soorten het slecht gaat en die zonder extra maatregelen uit onze landen dreigen te verdwijnen of reeds verdwenen zijn. In Nederland en Vlaanderen kwamen de Rode Lijsten Zoogdieren haast gelijktijdig tot stand. In hun opzet komen ze met elkaar overeen, zodat we ze hier samen behandelen. De Rode Lijst Zoogdieren schetst de toestand van onze inheemse zoogdiersoorten en bevat een analyse van de oorzaken die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van enkele van hen. Ook noemt zij de voorwaarden en de mogelijkheden waarbinnen aan het behoud en het herstel van de bedreigde soorten kan worden gewerkt. Zo kunnen gebieds- of habitatgerichte beschermingsmaatregelen aan Rode Lijst-soorten worden gekoppeld of kunnen er op zijn minst rekening mee houden. De soorten kunnen ook gebruikt worden voor de evaluatie van maatregelen en de kwalitatieve beoordeling van ecosystemen. Een Rode Lijst kan bovendien gebruikt worden om een politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren voor natuurbehoud in België en Nederland.