In grote delen van Nederland en Vlaanderen wordt de aanblik van het landschap bepaald door het agrarisch grondgebruik. Akkers en graslanden overheersen. In mindere of meerdere mate zijn kleine landschapselementen, boerderijen, wegen en kleine natuurterreintjes aanwezig. Ondanks het vaak intensieve grondgebruik zijn deze agrarische cultuurlandschappen het leefgebied van een groot aantal soorten zoogdieren. Zo ook voor elf van de Nederlandse Rode Lijst-soorten en voor twaalf van de Vlaamse Rode Lijst. Deze soorten lopen gevaar. Voor milieukritische soorten, zoals boommarter, edelhert en hazelmuis zijn hier geen geschikte leefgebieden aanwezig. Toch worden deze dieren soms in landbouwgebieden aangelroffen. Het betreft dan meestal dieren die rondzwerven en op zoek zijn naar voedsel. Sommige soorten zoogdieren hebben zich duidelijk aan het cultuurlandschap aangepast en komen algemeen voor. Voorbeelden hiervan zijn bosmuis, ree en vos. Enkele soorten zijn aangepast aan kleinschalige, extensief gebruikte landbouwgebieden. Daartoe behoort een aantal Rode Lijst-soorten, te weten hamster, eikelmuis, veldspitsmuis, das en een aantal vleermuizen.