Aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap, is sinds 1996 een aanvang genomen met het onderzoek naar de verspreiding en de ecologie van inheemse marterachtigen. Om daar op een redelijke termijn inzicht in te kunnen krijgen, is er een dringende behoefte aan een gebiedsdekkend en dicht netwerk van vrijwillige medewerkers. Concreet gaat het om wezel, hermelijn, bunzing, steenmarter, boommarter, das en otter. Omdat gemakkelijk verwisseling kan optreden met ontsnapte of verwilderde uitheemse soorten als Amerikaanse nerts of mink, wasbeer, wasbeerhond en beverrat, gaat de aandacht ook naar deze soorten.