Mijn artikel over afwijkend gekleurde konijnen in het vorige nummer van Zoogdier heeft een prikkelende werking gehad. Iedereen die mondeling of schriftelijk reageerde bedank ik voor zijn of haar reactie. Herman van der Meer heeft zijn reactie zelfs in Zoogdier gepubliceerd. Hierdoor wordt een publieke dialoog over het onderwerp mogelijk, wat ik toejuich. De reactie van Van der Meer op mijn artikel betreft hoofdzakelijk twee kritiekpunten, namelijk de geringere dichtheid van zwarte konijnen op het vasteland ten opzichte van Schiermonnikoog, en in het verlengde daarvan de predatie door de vos die ik daarvan als de oorzaak aanwijs. In beide kritiekpunten heeft Van der Meer mijn betoog echter niet goed gelezen of begrepen. Ik heb niet beweerd dat afwijkende vachtkleuren op het vasteland ontbreken, zoals Van der Meer in zijn inleiding aangeeft, maar wel dat er een verschil is in de dichtheid van zwarte konijnen op Schiermonnikoog en op het vasteland.