De Nederlandse ondersoort van de noordse woelmuis komt alleen in ons land voor. Daarom is een goede bescherming belangrijk. In de Atlas van de Nederlandse zoogdieren werd voorzichtig geconstateerd dat de noordse woelmuis achteruitgegaan is. In 1994 volgde opname in de Rode Lijst van de bedreigde zoogdieren. Het lijkt er op dat het soortbeschermingsplan nu niet meer lang op zich zal laten wachten. Betekent dit nu ook dat we weten hoe de soort er tegenwoordig voorstaat en wat zijn problemen zijn? In de Atlas verdeelt Ligtvoet (1992) het verspreidingsgebied van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) in vier deelgebieden (figuur 1). In het noordoosten komt de noordse woelmuis voor in Friesland en Noordwest-Overijssel, in het noordwesten op Texel, in het westen in het Noordhollandse en Zuidhollands-Utrechtse laagveengebied en in het zuidwesten in het Deltagebied. De grenzen van het Nederlandse verspreidingsgebied zijn in de loop van deze eeuw nauwelijks veranderd. Wel wordt aangenomen dat de noordse woelmuis plaatselijk achteruit gegaan is.