In opdracht van Railinfrabeheer is door Bureau Waardenburg onderzoek uitgevoerd naar de aard en de aantallen van de faunaslachtoffers op de spoorbaan in verschillende landschapstypen. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de effecten van versnippering van de natuur door railinfrastructuur en in de mogelijkheden tot verminderen, c.q. voorkómen van (negatieve) effecten. De resultaten van het onderhavige onderzoek worden relevant geacht voor het bepalen van de wenselijkheid en de aard van te nemen faunamaatregelen. Het rapport is helder van indeling en goed leesbaar. Het is zeer gedetailleerd, met precieze kaarten, tabellen en (mooie) foto’s van de proeftrajecten en van slachtoffers.