Van oudsher wordt de bunzing beschouwd als een in Nederland en Vlaanderen algemeen verspreide soort, misschien wel de meest voorkomende van de inlandse marters. De bunzing Mustela putorius is in elk geval een dier dat relatief vaak wordt gezien in het landelijk gebied, al was het maar als verkeersslachtoffer. Exacte aantallen zijn niet bekend. Door het ontbreken van voldoende gegevens kan zelfs niet bij benadering worden aangegeven hoeveel bunzingen er in onze contreien leven, en of het aantal en de verspreiding is veranderd in het laatste decennium. Voor het bepalen van de positie van de bunzing op de Rode Lijst van Kwetsbare en Bedreigde Soorten zijn méér gegevens nodig. De Rode Lijst wordt eens in de tien jaar bijgesteld en vormt een belangrijke leidraad voor het beleid, zowel op landelijk, provinciaal als regionaal niveau. De Zoogdiervereniging VZZ heeft de bunzing gekozen tot soort van het jaar en roept haar leden op vondsten en waarnemingen te melden, zowel oude als recente.