De bruinvis (Phocoena phocoena) is de kleinste en meest voorkomende walvisachtige in de Nederlandse Noordzee. Het is een beschermde diersoort onder de Flora- en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn. Deze bescherming is nodig omdat er de nodige zorg bestaat over hoe het met de bruinvispopulatie gesteld is.