Met instemming hebben hieronder genoemde organisaties kennis genomen van het plan tot het nemen van een proef met begrazing van bos door Schotse Hooglandkoeien. Genoemde organisaties zijn werkzaam op het gebied van natuur- en faunabeheer. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft het voornemen deze proef uit te voeren in een deel van het Nationale Park Veluwezoom. Enige deskundigen zullen hierbij zorgdragen voor een zorgvuldige wetenschappelijke begeleiding. Reeds eeuwen worden in andere Westeuropese landen pony’s en runderen gebruikt bij het beheer van bossen en andere natuurterreinen. Sinds een tiental jaren worden ook in ons land op kleine schaal proeven genomen met begrazing door pony’s en runderen in vrij open terreinen. De ervaringen hiermee zijn over het algemeen positief. Naast een positieve uitwerking op de in het terrein aanwezige flora en fauna is een dergelijk beheer aanzienlijk goedkoper dan het mechanisch beheer. Met genoegen wordt dan ook geconstateerd dat de belangstelling voor begrazing in natuurterreinen in het algemeen en voor bossen in het bijzonder sterk groeiende is. De tijd is nu rijp voor toepassing op grote schaal als alternatief voor maaien, branden, kappen en zagen. Alleen grote planteneters zijn in staat om door middel van hun kenmerkende betredings-, begrazings-, verschralings- en bemestingseffecten de plantenwereld volgens kleinschalige patronen gunstig te beïnvloeden. Omdat deze effecten bij de verschillende diersoorten een andere uitwerking hebben, is het wenselijk om gebruik te maken van verschillende soorten naast elkaar, (bijvoorbeeld, Edelhert en Ree). Met de herintroductie van grote planteneters wordt een belangrijke stap gedaan tot herstel van de natuurlijke kringloop in natuurgebieden.