Uit de onlangs door het Bestuur van Waters en Bossen gepubliceerde verspreidingskaart van de Wilde Kat in België, blijkt dat dit dier nog sporadisch voorkomt in de Ardennen en de Hoge Venen. Het huidige verspreidingsgebied stemt ongeveer overeen met de verspreiding zoals die door F.H. van den Brink in zijn ’Zoogdierengids’ wordt weergegeven. Het gebied waar de Wilde Kat regelmatig voorkomt is echter beperkt tot Belgisch Lotharingen (Zuid-België). Buiten deze streek komt ze slechts voor in de voor haar geschikte biotopen en die zijn niet zo talrijk. Een tiental jaren terug werd de Wilde Kat door het onverantwoorde jacht- en natuurbeheer en de stijgende recreatiedruk vrijwel volledig uitgeroeid. Zoals dat in België de gewoonte is werd de jacht op dit dier veel te laat gesloten — dit in tegenstelling met onze buurlanden. Gelukkig had zich daar een sterke populatie kunnen opbouwen zodat al vrij vlug — door immigratie — de Wilde Kat bij ons opnieuw ingeburgerd geraakte.