Factoren die het voorkomen van Boommarters bepalen kunnen al naar het leefgebied van meer of minder belang zijn. In het centrum van grote boscomplexen (enige duizenden hectaren) met geringe dichtheden van als cultuurvolger bekend staande vleeseters en met een goede voedselvoorziening, zijn hoge dichtheden van Boommarters mogelijk, zelfs wanneer eenvormige bestanden met dunne stammen overheersen. Men neemt aan, dat de afmetingen van het gebied de veiligheid compenseert, die in kleine boscomplexen door de bosstructuur wordt gegarandeerd. Zo kon in een gebied in het Zwitserse kanton Aargau met kleine boscomplexen (enige honderden hectaren) voor Boommarters een binding aan oud bos worden vastgesteld. In gebieden, waar een systematische bejaging ontbreekt, is het beheer van de Boommarter zeer gebaat bij een meer natuurlijk bosbeheer met langere omlooptijden. Gebieden, waar broodjacht wordt bedreven, komen bovendien in aanmerking voor beperking of verbod van afschot.