In tegenstelling tot faunagroepen als insekten en vogels is naar het voorkomen van de diverse zoogdiersoorten op de heide geen systematisch onderzoek verricht. Dit betekent dat er ook nauwelijks informatie beschikbaar is over de relatie tussen de verschillende typen heide, het gevoerde beheer en het voorkomen van zoogdieren. Wel is er iets meer bekend over het voorkomen van de grotere herbivoren op de heide. Deze dieren worden weliswaar voornamelijk als beheersinstrument gebruikt maar in de veranderende opvattingen over het natuurbeheer gaan zij in toenemende mate onderdeel van het systeem uitmaken, terwijl een aantal van hen (bijvoorbeeld het Edelhert) zonder meer reeds tot de inheemse fauna kunnen worden gerekend. Het feit dat de grotere herbivoren zowel doel als middel kunnen zijn, plaatst hen in een wat andere positie dan de overige faunagroepen die veeleer reageren op beheersmaatregelen en minder sturend optreden.