De invloed van recreatie op het natuurlijk milieu staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Niet alleen binnen kringen van het wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij beleidsbepalende instanties. Zo wordt bijvoorbeeld in het Natuurbeleidsplan van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan dat aspect aandacht geschonken. Met name de mensen uit de praktijk, de beheerders van bos- en natuurgebieden, noemen de recreatie in hun terreinen als een bron van verstoring, verontrusting en als een belangrijke oorzaak van het verdwijnen van bepaalde plant- en diersoorten. Maar ook vanuit jachtkringen wordt regelmatig kritiek geuit op de te hoge recreatiedruk op onze natuurgebieden.