(13754) LYASHENKO, L.I. & L.V. KIRSTA, 1975, Nasekomye Belovezhskoy Pushchi. — [Insects of the Belovezhskaya Forest], Belovezhskaya Pushcha, Minsk 9:156-164. (Russ.). — (Authors’addresses not stated). Lestes dryas and Sympetrum vulgatum are listed; — Belarus.