Tijdens een vakantie – in mei 2012 – op het Griekse eiland Lesbos, was er gelegenheid aandacht te besteden aan de Kuifleeuwerik die daar een algemene broedvogel is. Het is interessant de soort te vergelijken met de Boom- en de Veldleeuwerik in Nederland. De Kuifleeuwerik is bijna verdwenen uit ons land. Halverwege de vorige eeuw was de soort hier nog een regelmatige broedvogel. Daarover heeft onder andere Haverschmidt (1942) melding gemaakt. Ter vergelijking het resultaat voor 2010: slechts één zeker broedgeval (Boele et al. 2012). Haverschmidt noemde voor Nederland de volgende typen broedterreinen: kale, zanderige terreinen, rangeerterreinen, jonge ontginningen, exercitieterreinen en andere kunstmatige zandwoestijnen. Het betrof vooral plaatsen die sterk door mensen werden beïnvloed. Natuurgebieden waren voor de Kuifleeuwerik van weinig belang.

, , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Jules Philippona. (2014). Over de Kuifleeuwerik. Het Vogeljaar, 62(2), 84–87.