De Nauwe korfslak ( Vertigo angustior) en de Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana) zijn beschermde soorten op grond van de Europese Habitatrichlijn. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert Stichting Anemoon een uitgebreide inventarisatie uit naar het voorkomen van deze twee bijzondere soorten landslakjes in Nederland. In 2004 is al een begin gemaakt met dit project. Voor de Nauwe korfslak is het de bedoeling om aan het eind van 2005 alle locaties opnieuw te onderzoeken waar deze vroeger gevonden is, maar waar geen recente meldingen van bekend zijn. Voor de Zegge-korfslak is de doelstelling ruimer: voor deze soort moeten eind 2005 alle kmhokken onderzocht zijn die in Natura-2000-gebieden liggen en waar geschikt biotoop aanwezig is (Natura 2000-gebieden zijn door Europa beschermde natuurgebieden). De Nauwe korfslak is in Nederland vooral bekend van open en halfopen kalkrijke duingebieden. Daarnaast zijn er enkele verspreid door het land liggende historische waarnemingslocaties en zijn enkele vindplaatsen in Limburg bekend. In Nederland is de Zegge-korfslak vooral bekend uit Limburg, maar onlangs is deze soort ook waargenomen in Overijssel en Groningen. De dieren worden vooral gevonden op Moeraszegge in bronbossen met kalkrijke kwel. Van dit bijzondere biotoop is in Nederland nog maar weinig beschikbaar. Daarom verdienen locaties waar de Zegge-korfslak voorkomt zeker bescherming.