Op 14 oktober 2004 overleed te Dieren Maurits Frans Mörzer Bruijns op de leeftijd van 91 jaar. Op 21 februari 1913 zag hij het levenslicht in Bussum. Hij studeerde biologie en scheikunde in Utrecht en trad in 1947 in dienst bij Staatsbosbeheer. Hier ontstond zijn idee om een veldbiologisch onderzoeksinstituut op te richten hetgeen tot gevolg had dat in 1957 het RIVON (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, later RIN en thans Alterra) tot stand kwam. Mörzer Bruijns werd de eerste directeur. In 1960 werd hij docent aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en in 1970 hoogleraar. Onder zijn leiding heeft het natuur- en milieubeheer zich ontwikkeld tot één van de belangrijke pijlers van het onderzoek en onderwijs in Wageningen. De malacologie had zijn warme belangstelling. In 1938 werd hij lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging en in 1943 publiceerde hij in Basteria over de molluskenfauna van het IJsseldal. De subtitel van dit artikel is ‘bijdrage tot de kennis van het verband tusschen fauna en plantengezelschappen’. Hieruit bleek reeds zijn belangstelling voor de rol die weekdieren spelen in relatie tot hun omgeving (biocoenosen). Dit thema heeft zijn verdere onderzoek in hoge mate beïnvloed en resulteerde in 1947 in een proefschrift getiteld:‘Over levensgemeenschappen’. In dit proefschrift spelen de weekdieren een belangrijke rol. In 1949 volgde een korte handleiding over het biosociologisch verzamelen van mollusken bij de [K]NNV en nog enige andere malacologische artikelen. In 1959 was hij de initiator van het bekende Basteria-supplement ‘The Netherlands as an environment for molluscan life’. Daarna volgden nog enige inventarisatie-verslagen. Hij was lid van vele adviescolleges met betrekking tot nationale en internationale natuurbescherming. Deze verdiensten zijn breed erkend en resulteerde in de toekenning van vele decoraties. Zo was hij Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van de Gouden Ark en kreeg hij het Erekruis in de Huisorde van Oranje.