Jaren geleden werden in „De Levende Natuur” door Dr. v. d. Sleen eenige aanduidingen gegeven van schelpen, die aan onze kust zouden kunnen worden gevonden en hij stelde toen de vraag, wie vindt de eerste Dosinia. Nu heb ik bij enkele verzamelaars wel eens een Dosinia gezien, doch zoo’n exemplaar was dan afkomstig van een visscher, die de schelp van buiten ons gebied had meegebracht, tot nu toe heb ik geen zekerheid kunnen krijgen, dat dergelijke exemplaren werkelijk zelf gevonden waren aan onze kust. Daar er in de verzamelingen van vele vrienden der malacologie zeer waarschijnlijk wel hier en daar exemplaren zullen zijn te vinden van Dosinia, hoop ik, dat mijn artikeltje over dit geslacht er toe moge bijdragen dat, eventueel andere vondsten mogen worden bekend gemaakt. Het vinden van dergelijke groote voorwerpen als Dosinia aan ons strand berust natuurlijk op toeval. Daar ik nu tweemaal het geluk heb gehad een Dosinia te vinden wil ik hierover in ons tijdschrift het een en ander bekend maken over deze voorwerpen, die zich in mijne verzameling bevinden.