Nadat in 1936 door C. O. van Regteren Altena een overzicht was gepubliceerd van de Mollusca Gastropoda van het Naardermeer (Jaarb. Ver. Beh. Natuurmon. Nederl. 1929— 1935, 1936, p. 172—176) kon men redelijkerwijze ook een dergelijke samenstelling over de Bivalven van dit gebied verwachten. Dat een zoodanige lijst desondanks verscheidene jaren uitbleef vindt zijn oorzaak in het feit, dat er onder de Lamellibranchia één genus is, hetwelk bij de bewerking eigenaardige moeilijkheden oplevert, nl. Pisidium. Eerst toen in 1939 de thans overleden malacoloog J. Prins en later de tweede schrijver zich met deze mosseltjes intensief gingen bezig houden, werd ook van dit geslacht onze kennis voldoende om een overzicht van de soorten en van hun verspreiding te kunnen opstellen.