Een onderzoek, ingesteld naar het bestaan van mogelijke correlaties tusschen biologisch belangrijke milieufactoren van den bodem en den plantengroei, in een gedateerd stuifpoldergebied op de Westpunt van Vlieland, bracht met zich mee, dat uit een groot aantal over dat gebied verspreide en aan de oppervlakte verzamelde humusmonsters, de huisjes van de daarin aanwezige en ook de nog levende landslakjes zooveel mogelijk moesten worden verwijderd. Gezien de omstandigheid, dat we hier naast elkaar te maken hadden met terreinen van verschillenden ouderdom, het oecologisch milieu bovendien groote variaties opleverde met betrekking tot die factoren, die voor de slakkenfauna van groote beteekenis zijn (vochtigheid, kalkgehalte en beïnvloeding door zout water), deed zich een welkome gelegenheid voor te trachten, althans qualitatief een indruk te krijgen van de mogelijk ook verschillenden soortenrijkdom van de diverse terreingedeelten.