Het eerste bruikbare overzicht verscheen in 1937 in de dissertatie van Dr. C. O. van Regteren Altena (lit. 4). Hij noemt de hier behandelde groep mollusken de „natuurlijk adventieve mollusken” van het Nederlandsche strand, een naam, die vanwege de duidelijkheid ook hier gebruikt wordt. Hierin wordt naar voren gebracht dat vooral kurkenbossen een belangrijk aandeel hebben in het transport van deze categorie mollusken. De door Altena verzamelde gegevens werden in 1939 door Ten Broek en Kaas (lit. 6) aangevuld met enkele eigen waarnemingen, gepubliceerd in „De Levende Natuur”. Hierbij wijzen genoemde schrijvers erop dat de kurkenbossen veelal van Franschen oorsprong zijn, terwijl de losse kurken meestal van Nederlandsche afkomst zijn. De eerste hebben voor de hier behandelde molluskengroep zeer groote waarde, de tweede bijna niet. Zij komen in hun opsomming tot de conclusie, dat de kurkenbossen aan de Lamellibranchiaten betere transportmogelijkheden bieden dan aan de Gastropoden.