In de afgelopen twee jaar heb ik ten behoeve van de collecties van het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam veel materiaal uit de in hoofde genoemde afzettingen kunnen verzamelen. Vooral een tweetal vindplaatsen in België waren buitengewoon rijk aan mollusca. Deze ontsluitingen zijn gelegen respectievelijk in Borgloon en Kleine Spauwen, beide in Belgisch Limburg. In Zuid Limburg kon een representatief monster bemachtigd worden uit de Cerithiumklei en wel van de bekende vindplaats, het Krekelbos in Schin op Geul. Het determineren van de mollusca uit deze ontsluitingen heeft veel moeite gekost. In de eerste plaats omdat litteratuur over dit onderwerp vaak moeilijk te verkrijgen is en in de tweede plaats omdat vele soorten een buitengewone variabiliteit vertonen. Alleen al om deze reden leek publicatie van de verkregen resultaten gerechtvaardigd, terwijl bovendien in Nederland nog nooit gepubliceerd werd over de mollusca uit de in Zuid Limburg aan de oppervlakte liggende onder-oligocene afzettingen. De Heer M. VAN DEN BOSCH, te Den Haag, was zo vriendelijk een grote hoeveelheid materiaal, dat hij verzamelde uit dezelfde ontsluiting te Schin op Geul ter bewerking af te staan. De Geologische Dienst te Haarlem stond toe gebruik te maken van een rapport, dat de Heer G. SPAINK opstelde over een monster Cerithiumklei, eveneens afkomstig uit de ontsluiting te Schin op Geul. Bovendien werd materiaal uit dit monster ter bewerking afgestaan.