Vooruitlopend op een groter artikel over zeedieren uit de omgeving van Arcachon (Frankrijk) wordt hier de aandacht gevestigd op enige mollusken. Gibbula candei, Glycymeris stellata en Sepia pharaonis zijn hier voor het eerst voor West-Europa vermeld. Drie nieuwe variëteiten worden beschreven, nl. Turritella communis var. crassa, Buccinum undatum var. pauciflexuosa en Cerastoderma edule var. sinicola. Verder worden verschillende oesterachtigen van de geslachten Lopha en Ostrea voor wat betreft de begrenzing van de soorten nader behandeld. Acanthocardia echinata en Rudicardium duregni worden hier als twee soorten opgevat, dit in tegenstelling tot de mening van Nordsieck (1969: 105), die R. duregni als een variëteit van A. echinata beschouwt.