Een methode wordt beschreven om door middel van zeven een gastropodenpopulatie in grootteklassen in te delen. Dit is mogelijk omdat voor het bepalen van de grootteverdeling van een Hydrobia ulvae-populatie de breedte van de schelp even goed gebruikt kan worden als de lengte.