In April 1943 verzamelden ons medelid Dr. H.C. Blöte en ondergeteekende onder Stompwijk aan de Kniplaan ten Oosten van den Vliet, gemeente Leidschendam, mollusken. Hier is voor den aanleg van een nieuwen verkeersweg van ongeveer ZZW-NNO verloopend kanaal gegraven, waaruit van een diepte van ongeveer 5 m zand werd opgezogen. Dit zand behoort tot het oude zeezand (IIz) van de Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, dat, zooals men op het profiel op kwartblad IV van blad 30 (’s-Gravenhage) kan zien, ter plaatse nog juist onder het laagveen (I5v) en de oude zeeklei (I3k) aanwezig is.