Wie niet uitsluitend wil blijven stilstaan bij het verzamelen en de morphologie van schelpen, doch zich ook wil verdiepen in anatomische en biologische vraagstukken betreffende de slakken zelf, zal dikwijls te rade moeten gaan bij onderzoekers, die zich niet speciaal op malacologisch terrein bewegen, maar wier studies toch ten nauwste daarmede in verband staan.- Ook buiten de kringen der malacologen vormen de slakken vaak een studieobject en worden studieresultaten gepubliceerd, die voor vele malacologen een gesloten boek blijven, omdat ze slechts te vinden zijn in boeken of periodieken, die niet tot de eigenlijke malacologische litteratuur gerekend worden.