2 à 3 km Zuidwestelijk van Abcoude ligt de Botshol, een complex van open wateren met alle stadia van verlanding, tot elzen- en berkenbosjes toe. Het gebied is uniek als schakel tussen het brakwatergebied van Noord-Holland en de zoete Oostelijke Vechtplassen. Geschiedenis en plantengroei van de Botshol zijn beschreven in: ”Landschap, flora en vegetatie van de Botshol nabij Abcoude”,onder redactie van Dr. V. Westhoff; uitgave van de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, Baambrügge;1949; 102 pp. met afbb; prijs f. 3. 25; voor leden van N.J.N. en Ned.Nat.Hist.Ver.f.2.50,op postrekening 256092 ten name van de Stichting te Baambrugge.